مرتب‌سازیتابع مولّد گشتاورها
moment generating function