مرتب‌سازیریل پایه‌تخت
flat bottomed rail, Vignoles rail / Vignol rail, tee rail, T-rail

ریل معمول در خطوط راه‌آهن که دارای تاج ریل و جان ریل و پایۀ ریل است