مرتب‌سازیبخش غذانوشابه
food and beverage, F&B

بخشی در واحدهای پذیرایی مهمان‌خانه‌ها/ هتل‌ها که عهده‏دار تهیه و فراوری و عرضۀ غذا و نوشیدنی به مهمانان است متـ . غذانوشابه