مرتب‌سازیترشیدگی بی‏نشان
flat sour spoilage, flat sour, F.S.S.

نوعی فساد در مواد کنسروی که براثر فعالیت باکتری‌ها ایجاد می‏شود، ولی گاز تولید نمی‏شود و درنتیجه دو سر قوطی صاف و بدون بادکردگی است