مرتب‌سازیهدف‌برگ
target face, face

تکه‌ای پارچه یا کاغذ یا مقوا دربردارندۀ دایره‌های هم‌مرکز امتیاز که آن را بر روی آماجگاه نصب می‌کنند