مرتب‌سازیصافی سرعت
velocity filter, apparent velocity filter, fan filter, dip filter, f-k filter, pie-slice filter

نوعی پالایه که براساس سرعت ظاهری یا برون‌راند بهنجار عمل می‌کند