مرتب‌سازیخمیرواری
pastiness

خاصیت حسی مادۀ غذایی‌ای که مانند خمیر نرم است