مرتب‌سازیکلید جهش
tab key, tab 2

یکی از کلیدهای صفحه‏کلید رایانه که فشار دادن آن باعث انتقال مکان‏نما به بخش خاصی از متن، مانند آغاز بند یا خانۀ بعدی در یک جدول می‏شود متـ . جهش 2