مرتب‌سازیسه‌گانه‌کار
triathlete

ورزشکاری که در مسابقات سه‌گانه شرکت می‌کند