مرتب‌سازیخمیراک
pasta

انواع محصولات خمیری که از آرد زبر گندم سخت و در طی مراحل مختلف خمیر کردن و رشته‏ای کردن و خشک کردن حاصل شود