مرتب‌سازیگندم نی‌رشته
durum wheat, Triticum turgidum, T. durum, durum

نوعی گندم سخت که از آن برای تهیۀ نی‌رشته استفاده می‌شود