مرتب‌سازیفرازای گذار
transition altitude, TA 2

ارتفاعی که با توجه به فشار هوا در نزدیکی فرودگاه تعیین می‌شود و فرازای واقعی هواگَرد باید به اندازۀ آن یا کمتر از آن باشد