واژه‌نامه علوم پلیسی


واژه‌نامه انگلیسی به فارسی علوم پلیسی در سال 1370 منتشر شده است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 122
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2603
inheritance, succession
inquisition, investigation, juest
insurgence, wickedness
insurgent, outlaw
insurgent, rebel, rioter