واژه‌نامه علوم پلیسی


واژه‌نامه انگلیسی به فارسی علوم پلیسی در سال 1370 منتشر شده است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 122
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2603
indemnification, compensation
indemnification, recompensation
indictment, impeachment
information, inquiry
information, report
infringement, offending , transgression, violation