واژه‌نامه علوم پلیسی


واژه‌نامه انگلیسی به فارسی علوم پلیسی در سال 1370 منتشر شده است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 122
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2603
illegitimate, illicit
illicit, unauthorize
imitation, spurious
immediate, urgent
impostership, trickery
imprisoned, jail bird, prisoner
imprisonment with hard labour lag, penal servitude
in tatters, shabby man
inadvertent, unintentional