واژه‌نامه علوم پلیسی


واژه‌نامه انگلیسی به فارسی علوم پلیسی در سال 1370 منتشر شده است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 54
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2603
highway police, highway patrol
homeland, motherland, native country
homicide, willful murder, voluntary manslaughter
honorarium, lawyer' s fee