واژه‌نامه علوم پلیسی


واژه‌نامه انگلیسی به فارسی علوم پلیسی در سال 1370 منتشر شده است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 54
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2603
habitual criminal, persistent offender
handicaped, invalid
hardship, poverty
having a just claim, rightful
head-to-tail accident (collision), rear accident, rear- (end) accident, rear collision
heritage, patrimony
high accident frequency, location list