واژه‌نامه علوم پلیسی


واژه‌نامه انگلیسی به فارسی علوم پلیسی در سال 1370 منتشر شده است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 71
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2603
groundless, ill-founded
guarantor, obliged, promisor, undertaker, warrantor
guaranty, surety, warranty
guard, sentinel, sentry, vigil
guarding, protection, safeguarding
guilt, delinquency
guiltless, blameless, innocent
guiltlessness, innocency