واژه‌نامه علوم پلیسی


واژه‌نامه انگلیسی به فارسی علوم پلیسی در سال 1370 منتشر شده است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 78
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2603
fourragere, shoulder knot
fractional damage, light damage
fraudulent bankruptcy, voluntary bankruptcy
free way, highway, motorway
free will, volition
fright, panic, terror
frightened, terrified, terror-simitten