واژه‌نامه علوم پلیسی


واژه‌نامه انگلیسی به فارسی علوم پلیسی در سال 1370 منتشر شده است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 85
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2603
embezzlement, abstraction, misappropriation, malversation, defalcation, poculation, purloin
emissary, undercover agent
enemity, hostility
enforcement of regulations
enmity, hostility
enrollment, registration
escape, running away