واژه‌نامه علوم پلیسی


واژه‌نامه انگلیسی به فارسی علوم پلیسی در سال 1370 منتشر شده است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 157
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2603
discharge, dismissal, expulsion
discoveries, findings
discovery of smuggledarticles
dispossession, eviction
disregarding other' s right, injustice, unjust attitude
disturbance, tumult
ditch, life-line, trench