واژه‌نامه علوم پلیسی


واژه‌نامه انگلیسی به فارسی علوم پلیسی در سال 1370 منتشر شده است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 157
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2603
defamation, offending, insult
deliberate, intention
demolition, destruction, ruination
denial, disaffirmation, repudiation
denial, disclaiming
department of justice, ministry of justice