واژه‌نامه علوم پلیسی


واژه‌نامه انگلیسی به فارسی علوم پلیسی در سال 1370 منتشر شده است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 157
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2603
dactyloscopy, fingerprinting
damage, depredation, loss
danger sign, hazard sign
dangerous, hazardous
debauchery, lewdness
deceitfut, imposter
deception, hypocricy
defamation, cartridge, cartridge clipe magazine