واژه‌نامه علوم پلیسی


واژه‌نامه انگلیسی به فارسی علوم پلیسی در سال 1370 منتشر شده است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 321
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2603
countersign, watchword, password
court hearing, court session
court procedure, hearing, trial
court, court of justice, law court, tribunal
courtesan, prostitute, slut, whore
courtesan, prostitute, whore
crime, delinquency, guilt
criminal investigation department
criminal law, penal code
criminal law, penal law