واژه‌نامه علوم پلیسی


واژه‌نامه انگلیسی به فارسی علوم پلیسی در سال 1370 منتشر شده است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 321
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2603
conviction, proscription, condemnation
coroner, medico-legal examiner
corpse, dead body
correction house, reformatory, reform school
correctional imprisonment
corrupt, vicious
corruption, bribery
counter intelligence, safeguarding of intelligence
counterfeit, forging, forgery