واژه‌نامه علوم پلیسی


واژه‌نامه انگلیسی به فارسی علوم پلیسی در سال 1370 منتشر شده است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 321
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2603
claim, assertion
claim, complain, petition, suit
claim, lwasult, litigation
clandestine organization, underground organization
clean record, freedom from evil record
client

در علم حقوق موکل شخصی است که به دیگری (وکیل) در انجام امری نیابت می‌دهد.

منبع: جعفری لنگرودی, محمدجعفر. ترمینولوژی حقوق. تهران: کتابخانه گنج دانش, 1390. ISBN ‎964-5986-07-9

codified law, written law