واژه‌نامه علوم پلیسی


واژه‌نامه انگلیسی به فارسی علوم پلیسی در سال 1370 منتشر شده است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 321
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2603
castle, fortress, stronghold
casualties, fatality
catastrophe, disaster, tragedy
causation (cause) of crime
cause of accident, accident causation
cause, responsible
chain, hand cuff, manacle
cheater, deceitful, fraudulent