واژه‌نامه علوم پلیسی


واژه‌نامه انگلیسی به فارسی علوم پلیسی در سال 1370 منتشر شده است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 321
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2603
criminal, criminous
criminal, culpable, delinquent, guilty, offender, nocent, law breaker, culprit
criminalistics, scientific datection of crimes
criminality, culpability
criminous, criminal, felonious
criterion, law, retentive, rule
cross question, inquiry, interrogation
cross roads, intersection
cruelty, hardheartedness
cryptic (al), secret