واژه‌نامه علوم پلیسی


واژه‌نامه انگلیسی به فارسی علوم پلیسی در سال 1370 منتشر شده است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 321
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2603
cadaver, corpus, dead body
caluminator, defamer, libeller, slanderer
caption, decree, writ, verdict
card playing, gambling
carelessness, dereliction, laches, negligence
carnal knowledge
carnal knowledge, secual intercourse
casino, gambling house