واژه‌نامه علوم پلیسی


واژه‌نامه انگلیسی به فارسی علوم پلیسی در سال 1370 منتشر شده است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 43
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2603
ward, hemp, bhang=bang
warning, early warning
warrantor, bailsman, bondsman, recognizer (or), surety
weaponry, arms, armaments