واژه‌نامه علوم پلیسی


واژه‌نامه انگلیسی به فارسی علوم پلیسی در سال 1370 منتشر شده است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 305
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2603
to guarantee, to stand surety for, to bail
to guard, to sentinel, to watch, to ward
to hurt, to injure, to wound
to injure, to traumatize
to inquire, to enquire, to interrogate, to quest
to kill by gradual torture
to knout, to flog, to lash, to whip
to lease, to let, to rent
to listen in, to intercept, to monitor, to overthear, to tap, to bug