واژه‌نامه علوم پلیسی


واژه‌نامه انگلیسی به فارسی علوم پلیسی در سال 1370 منتشر شده است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 305
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2603
to detect, to monitor, to track, to trace
to devulge, to disclose, to reveal
to evoke, to invoke, to recall, to cite
to exclude outsiders from
to excruciate, to persecute, to torture
to flog, to knout, to lash
to give up addiction, to quit addiction
to go bail for someone, to stand surety for someone