واژه‌نامه علوم پلیسی


واژه‌نامه انگلیسی به فارسی علوم پلیسی در سال 1370 منتشر شده است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 166
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2603
bogus, counterfeit, forged, simulated
bogus, forged, counterfeit
bombardment, bombing
bond, collateral, surety
bond, guaranty, recognizance
bootlegging (alcoholicliquors), moonshining (")
border, boundry
bowl (of opium-smoker' s, spipe)