واژه‌نامه علوم پلیسی


واژه‌نامه انگلیسی به فارسی علوم پلیسی در سال 1370 منتشر شده است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 166
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2603
blast, blow up, detonation, explosion
blitz, surprisal, surprise attack
blood guilt, homicide, broadsword
blooded, blood stained, bloody
bloody minded, criminal, felon, killer, murderer, thug