واژه‌نامه علوم پلیسی


واژه‌نامه انگلیسی به فارسی علوم پلیسی در سال 1370 منتشر شده است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 166
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2603
baton, club, truncheon
battle front, war front
battle, combat, conflict, fight
battle, combat, fighting, war
battleship, cruiser, warship
beneficiary, interested (party)
betrayal, treaehery
betrayer, traitor, treacherous, warlock