واژه‌نامه علوم پلیسی


واژه‌نامه انگلیسی به فارسی علوم پلیسی در سال 1370 منتشر شده است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 166
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2603
bad intention, malice, mensrea
bail bond, bonds paper, surety-bond
bail, bond, guarantee, warranty
bailer, boundsman, supporter
bang, hashish-hasheesh, hemp
banned, forbidden
barratry, deceit, fraud
barred, forbidden, prohibited
basic research, initial investigation