واژه‌نامه علوم پلیسی


واژه‌نامه انگلیسی به فارسی علوم پلیسی در سال 1370 منتشر شده است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 186
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2603
secret police, detective, plainclothes man
security actions necessitating the deprivation of freedom
security actions, security measures
security measures necessitating limitation of freedom
seizure, usurpation
sequsetration, writ of attachmen