واژه‌نامه علوم پلیسی


واژه‌نامه انگلیسی به فارسی علوم پلیسی در سال 1370 منتشر شده است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 32
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2603
narcotic, opiate
negligence in carrying out obligations
night assault, surprise attack by night
non-commissioned officer