واژه‌نامه علوم پلیسی


واژه‌نامه انگلیسی به فارسی علوم پلیسی در سال 1370 منتشر شده است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 115
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2603
military policeman (MP)
military prosecutor' s office
minimum-speed-limit sign minister
minor offence, petty offence
minor road side road (way)
minor road, by-pass road, side road, side way