واژه‌نامه علوم پلیسی


واژه‌نامه انگلیسی به فارسی علوم پلیسی در سال 1370 منتشر شده است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 88
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2603
landlord, lesser
landlord, owner, proprietor
larcency, robbery
larcener (larcenist)
larcenist, larcener, petit (petty), thief, sneak thief
law enforcement force, police force
law enforcement officer, peace officer
law enforcement officer, promotor
lawful, legal, legitimate
lawgiver, law maker, legislator