واژه‌نامه علوم پلیسی


واژه‌نامه انگلیسی به فارسی علوم پلیسی در سال 1370 منتشر شده است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 270
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2603
apposer, examiner, examining magistrate, inquirer
apprehension, arrestatio, arrestment, capture, distraint
apprehension, detention
arbiter, judge, magistrate, mediator
arbitrage, arbitration
arbitrager (eur), arbitrator
armed, with arms (weapons)