واژه‌نامه علوم پلیسی


واژه‌نامه انگلیسی به فارسی علوم پلیسی در سال 1370 منتشر شده است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 270
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2603
adversary, litigant, opponent
adverse, forcible, unjust
advocacy, attorneyship
advocate, defense (ce), pleading
advocator, advocate, attorney, barrister, lawyer
advocator, defending attorney, barrister
affidavit, text of an oath, swearing formula
affranchisement, clearing, compurgation, discharge, excuse, exemption
aforethought, deliberate, intentional, premeditated, propense