واژه‌نامه علوم پلیسی


واژه‌نامه انگلیسی به فارسی علوم پلیسی در سال 1370 منتشر شده است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 270
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2603
accused, defendant, charged, culprit
acknowledgee, confessor
act, dictum, edict, fiat, mandate, prescript, sentence, warrant, writ
actionable, indictable, prosecutable
addiction, drug addiction, narcotim
adjouration, oath, swear
adjudged, condemned, convicted, sentenced
adminicle, deed, document
adminiculation, documentation