واژه‌نامه علوم پلیسی


واژه‌نامه انگلیسی به فارسی علوم پلیسی در سال 1370 منتشر شده است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 270
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2603
abandum, confiscated properties
abdicated, resigned
abdication, resignation
abettor (abetter)- aider
abjuration, breach of promise
absolution, amnesty, pardon
absolution, compurgation, excuse, exoneration