واژه‌نامه علوم پلیسی


واژه‌نامه انگلیسی به فارسی علوم پلیسی در سال 1370 منتشر شده است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 90
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2603
dispossession, eviction
accused, complainee, defendant
accusant, actor, complainer, petitioner, plaintiff
blooded, blood stained, bloody
betrayal, treaehery
abuse of confidence, breach of trust