واژه‌نامه علوم پلیسی


واژه‌نامه انگلیسی به فارسی علوم پلیسی در سال 1370 منتشر شده است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 90
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2603
enemity, hostility
limit line, stop line
braking distance, skid
dangerous, hazardous
to choke, to stifle, to strangle, to suffocate, to throttle, to quench
fault, minor offence, petty offence, violation
contrary to the routine, irregular
contrary to spritual law
commission of an offence
to commit a minor offence, to violate, to wrong