واژه‌نامه علوم پلیسی


واژه‌نامه انگلیسی به فارسی علوم پلیسی در سال 1370 منتشر شده است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 90
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2603
betrayer, traitor, treacherous, warlock
information, report
to announce, to inform
barratry, deceit, fraud
saboteur, terrorist, vandal
damage, depredation, loss
fractional damage, light damage
malicious damage, willful misconduct
defamation, cartridge, cartridge clipe magazine