واژه‌نامه علوم پلیسی


واژه‌نامه انگلیسی به فارسی علوم پلیسی در سال 1370 منتشر شده است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 87
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2603
sequsetration, writ of attachmen
caption, decree, writ, verdict
religious commandment
to decree, to pass a judgement, to pronounce, to find, to sentence
arbitrage, arbitration