واژه‌نامه علوم پلیسی


واژه‌نامه انگلیسی به فارسی علوم پلیسی در سال 1370 منتشر شده است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 87
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2603
confinement, imprisonment, jailing, lock up
imprisonment with hard labour lag, penal servitude
correctional imprisonment
bang, hashish-hasheesh, hemp
protection, safeguarding
counter intelligence, safeguarding of intelligence
the power to prosecute
right of way (r.o.w.)
duties to God, what is due God
honorarium, lawyer' s fee
disregarding other' s right, injustice, unjust attitude
bowl (of opium-smoker' s, spipe)