واژه‌نامه علوم پلیسی


واژه‌نامه انگلیسی به فارسی علوم پلیسی در سال 1370 منتشر شده است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 29
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 2603
cutthroat, ruffian, stabber
knifing, ruffianism, stabbing
overtrun, capsize, rollover
traffic indicator, turning signal, trafficker
cross roads, intersection